Markedsføringsplan 2022

Mye kan sies om markedsføring, og når noen skal gå i gang er de ofte ivrige og har mange ideer som de gjerne vil sette ut i live så raskt som mulig. Men markedsføring krever planlegging og vurdering. Dersom du sammenligner et selskap med kroppen vår, så er markedsføringsplanen hjernen som skal styre bedriftens markedsføring i riktig retning. Planen sørger for at vi holder fokus i retning målet som er å skape salg eller økt omsetning.

Hva er markedsføring?

Markedsføring er en samlebetegnelse på alle de aktiviteter vi gjennomfører for å kommunisere budskapet vårt ut til kundene. Budskapet skal motivere kunden til å kjøpe produktet eller tjenesten vår. Markedsføring som funksjon er et verktøy som bedrifter bruker for å få kunder til å kjøpe produktet eller tjenesten de tilbyr.

Kjøp er hovedmålet, men det er mange delmål, og disse kan variere fra bedrift til bedrift. Dersom et av delmålene er å bli mer synlige i markedet, er dette bare et annet trinn som igjen skal resultere i salg.

En markedsføringsplan hjelper bedriften til å få resultater av markedsføringen. Som i mange situasjoner i livet vil en plan hjelpe med å styre deg i riktig retning, sørge for at du ikke avsporer og gi deg bedre kontroll over hva som skal gjøres og når. Det samme gjelder for markedsføring. Uten en plan kan det fort bli rotete, bedriften “glemmer” hva som var målet med markedsføring, aktiviteter blir avglemte eller tatt hånd om i siste liten og til sist kan det være vanskelig å vurdere hvorvidt markedsføringen har gitt ønskede resultater.

Ulike navn og begreper

Kjært barn har mange navn, og særlig innen markedsføring støter vi på ulike begreper, og noen av de likner hverandre. Før vi går videre, skal vi derfor definere og forklare noen begreper som ofte dukker opp når man jobber med markedsføringsplaner.

Er det for eksempel forskjell på en forretningsplan og en markedsføringsplan?

Ja, er det rungende svaret. En forretningsplan omhandler alle områder av en forretning, slik som motivet for å starte forretningen, beskrivelse av produkt eller tjenester, konkurrenter, målmarkedet og markedsføringsstrategier. Av dette kan vi lese at en markedsføringsplan ikke dekker et like vidt område, siden den kan være en del av en forretningsplan.

AIDA

Aida er en markedsføringsmodell som beskriver ulike stadier en kunde går gjennom før han eller hun kjøper et produkt. Først må kunden bli gjort oppmerksom på produktet, deretter må han fatte interesse. Etter å finne ut litt mer om produktet kan dette resultere i at kunden ser at han har behov for produktet og dette skal føre til at kunden kjøper produktet.

 • Attention (Oppmerksomhet)
 • Interest (Interesse)
 • Desire (Ønske/behov)
 • Action (Handling/kjøp)

CRM – Customer Relations Management

CRM omhandler hvordan en bedrift håndterer sitt forhold til kundene. Kundeservice og kundebehandling står sentralt, som hvordan og hvor hurtig du besvarer henvendelser, reagerer på klager, kontakter kunder som har vært fraværende o.l.

ICP – Ideal Customer Profile

ICP beskriver egenskaper og behov hos idealkunden din. Idealkunden din er en del av målgruppen, og vil være viktig når man jobber med markedsføring. Kundens behov er viktig, men det er også nyttig å vite mer om kunden. Slik kan man vite hvor målgruppen frekventerer, hvem de er, hvilke kjøpemønstre de, hvor mye de er villige til å betale for ulike produkter etc.

ROI – Return on Investment

Ved slutten av en markedsplansperiode er det grunnleggende å kunne måle resultatene av markedsføringen. ROI måler hvor mye selskapet får tilbake fra investeringene sine, f.eks hvor mye kostet det å leie inn en ekstra person til markedsføring mot hvor mye ekstra salgsinntekter investeringen genererte.

USP – Unique selling Point

Unike salgspoeng. Hvilke unike faktorer har dette produktet som andre konkurrerende produkter ikke har?

SMART Mål

Målet i en markedsføringsplan skal være styrende i hele tidsperioden. Vi sier at målet bør være et SMART mål, som innebærer at det er:

 • Spesific (Spesifikt, konkret)
 • Measurable (Målbart)
 • Attainable (Oppnåelig)
 • Relevant (Relevant)
 • Time- Bound (Tidsangitt)

SWOT – Situasjonsanalyse

En SWOT analyse er en vurdering av bedriftens sterke og svake sider i forhold til omgivelsene (deriblant konkurransen). Analysen hjelper bedriften til å se hvor det ligger potensiale og hvor utfordringene er. En SWOT analyse er et godt utgangspunkt før man setter i gang med å utarbeide en markedsføringsplan.

 

INTERNE:

 

STYRKER

 

SVAKHETER

 

EKSTERNE:

 

MULIGHETER

 

TRUSLER

Selve markedsføringsplanen

Markedsføringsplanen er et dokument som skal være styrende for hvordan bedriften benytter seg av funksjonen markedsføring. For nyoppstartede bedrifter eller bedrifter som ikke er kjent med markedsføring, kan det være en ide å benytte en ferdig oppsatt mal for markedsføringsplanen første gang den skal utarbeides.

Innholdet i en markedsføringsplan

Nedenfor kan du se noen forslag på innhold i en markedsføringsplan. Det finnes ikke et bestemt oppsett for en markedsføringsplan, men mange ulike basert på ulike meninger. Enhver bedrift bør bruke elementer som er tilpasset deres bedrift og omgivelser.

 1. Selskapet – sammendrag. Her vil du også finne en SWOT analyse.
 2. Budsjett.
 3. Markedsstrategi. Produktbeskrivelse, prising, plassering, posisjonering etc.
 4. Konkurranse. Her kan bedriften ta et overblikk over konkurransen, deriblant sterke og svake sider ved konkurrentenes produkter i forhold til eget produkt.
 5. Definert målgruppe. Hva er markedet produktet skal styres inn på og hvem er målgruppen? ICP – hvem er den ideelle kunden?
 6. Mål med markedsføringen. Definer SMART mål.
 7. Budskap og USP. Hva skal formidles ut mot målgruppen?
 8. Markedsføringskanaler. Hvilke kanaler skal benyttes til markedsføring? Sosiale medier? Messer? Annonsering?
 9. Kommunikasjonskanaler. Hvilke medier skal benyttes for å få budskapet frem til ønskede mottakere?
 10. Handlingsplan – Aktivitetsplan. Hva skal gjøres og av hvem? Er det noe bedriften mangler for å kunne komme i gang? Hva har bedriften av ressurser, og hva må leies inn eller kjøpes? Dersom bedriften er usikker på oppsettet til en handlingsplan, er det enkelt å finne gratis maler på internett.
 11. Tidsplan for aktiviteter, tiltak.
 12. Måling. Måling av resultater, hva, hvordan og når? Målinger bør utføres underveis i perioden. Slik kan bedriften foreta justeringer for å forbedre resultatene.

Sammendrag

Listen ovenfor er forslag, og det finnes mange ulike måter å lage en markedsføringsplan på. Hovedpoenget er at man har en markedsføringsplan som er styrende for markedsføringen i en forhåndsbestemt tid. Noen lager markedsføringsplaner for nye produkter som skal lanseres, og noen lager markedsføringsplaner for 1 år av gangen, andre lager for 6 måneder. Til sist er det viktig å ikke glemme evalueringen etter perioden for markedsføringsplanen er over.

Mer informasjon om AIDA:

Mer om CRM markedsføring:

Mer om Ideal Customer Profile (ICP):

Mer om ROI (Return of Investment):

Mer om USP (Unike salgspunkter):